10_1wallpapertheworld.jpg
 Wallpaper (The World)   18" x 49", Mixed Media, 2007  
10_2detailtheworld.jpg
 detail, Wallpaper (the World)   18" x 49", Mixed Media, 2007  
10_3torntarp.jpg
 Torn Tarp   25" x 35" mixed media, 2007 
10_4detailtorntarp.jpg
 (detail) Torn Tarp   25" x 35", mixed media, 2007 
10_tornorange.jpg
 Torn Orange   28" x 41", 2005 
10_tornshelter.jpg
 Torn Shelter   28" x 46", mixed media, 2007 
10_tornsilver.jpg
 Torn Silver   24" x 35", mixed media, 2007 
10_torntag.jpg
 Torn Tag   27" x 38", mixed media, 2007 
10_wallpaperdragon.jpg
 Wallpaper (Dragon)   78" x 28" 
10_wallpaperyellowgrid.jpg
 Wallpaper (Yellow Grid)   56" x 18", 2007